ލިޔުނީ ވާނުވާ.އެމްވީ
January 1st 2019

ކުޑަކުދިންނާއި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ބަސް ދަތުރު ހިލޭ

މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާދެމެދު ދަތުރުކުރާ ބަހެއް

ކުޑަކުދިންނާއި ސްކޫލް ކުދިންނަށް މާލެ އާއިހުޅުމާލެ އާއި ދެމެދު ހިލޭ ބަސް ދަތުރު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑު (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ.

މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާދެމެދު ބަސް ދަތުރުގެ ހިމަތްދޭންފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އެހިދުމަތް ދެމުން އައީ އެއްވެސް އަގަކާނުލައެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން ބަސް ދަތުރުތަކަށް ފީ ނަގަންފެށުމާގުޅިގެން އެމްޕީއެލްއިން ބުނީ ބަސްދަތުރުތަކުން ފީ ނެގިނަމަވެސް ކުޑަކުދިންނަލާއި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ބަހުން ހިލޭ ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނީ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ކަމަށްވެސް އެމްޕޫއެލް އިން ބުނެއެވެ.

އެމްޕީއެލްއިން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ދެމެދު ބަސް ދަތުރަކަށް 10 ރުފިޔާ ނަގަން ނިންމާފައިވާ އިރު ފީ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ހާއްސަ "ޓަޗްލިންކު" ކާޑު މެދުވެރިކޮށެވެ.

ރީލޯޑުކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވޭ ޓަޗްލިންކު ކާޑު މާލޭގެ މައި ބަސް ޖަގަހަ އަދި ހުޅުމާލެ މައި ބަސް ސްޓޮޕުން 20 ރުފިޔާއަށް ގަންނަން ލިބޭނެކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްޕީއެލްއިން ބުނީ ފަތިހު 5:35 އިން ފެށިގެން ކޮންމެ 5 މިނިޓަކުން ބަސް ދަތުރު އޮންނާނެކަމަށާއި، ޖުމްލަ ނުވަ ސްޓޮޕަކަށް ބަސް މަޑު ކުރާނެކަމަށެވެ.ލޮގިން

ލޮގިން

ރަޖިސްޓަރ

ރަޖިސްޓަރ

ފަހުގެ ޚަބަރުއެންމެ ހިނގާ
މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރަކަށް ޒިޔާއު ހަމަޖައްސަވައިފި
14 days ago
"ނޭޝަނަލް ރިފޯމް ޕާޓީ" ގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުއްދަ ދީފި
14 days ago
ރިސޯޓަކުން ވައްކަން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
14 days ago
ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި
14 days ago
ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީ އަދި އާސެނަލް ހަތަރުވަނަ ބުރަށް
14 days ago
މަޖިލިސް އިންތިހާބުން 60 އިންސައްތަ އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ނަޝީދު
14 days ago