ލިޔުނީ ފާތިމަތު ޞަފާ އިބްރާހީމް
December 6th 2018

ވެމްކޯގައި ރެޖިސްޓްރީ ނުވާ 3000 ގޭބިސީ އެބަތިބިކަން ހާމަވެއްޖެ

ފޮޓޯ ގޫގުލް

ވެމްކޯގައި ރެޖިސްޓްރީ ނުވާ 3000 ގޭބިސީ އެބަތިބިކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ޖުމްލަ ހުރީ 20،000 ވަރަކަށް ގޭބިސީކަމަށެވެ. އަދި ވެމްކޯގައި ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ 17،000 ވަރަކަށް ގޭބިސީ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއާއެކު ވެމްކޯގައި ރެޖިސްޓްރީ ނުވާ 3000 ވަރަަކަށް ގޭބިސީ އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެ ގޭ ބިސީތަކުން ވެމްކޯގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވަނީ ކީވެއްތޯ ބަލަމުން އަންނަކަމަވެސް މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޓަސްބިން ބެހެއްޓުމަށްވެސް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޑަސްބިން ބަހައްޓާފައި ހުރި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަގޮތަކަށް ޑަސްބިނުގެ ބޭނުން ބަޔަކު ހިފަމުން އަންނަކަމަށެވެ.ލޮގިން

ލޮގިން

ރަޖިސްޓަރ

ރަޖިސްޓަރ

ފަހުގެ ޚަބަރުއެންމެ ހިނގާ
މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރަކަށް ޒިޔާއު ހަމަޖައްސަވައިފި
14 days ago
"ނޭޝަނަލް ރިފޯމް ޕާޓީ" ގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުއްދަ ދީފި
14 days ago
ރިސޯޓަކުން ވައްކަން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
14 days ago
ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި
14 days ago
ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީ އަދި އާސެނަލް ހަތަރުވަނަ ބުރަށް
14 days ago
މަޖިލިސް އިންތިހާބުން 60 އިންސައްތަ އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ނަޝީދު
14 days ago